Menu

Aeration & Pre aeration

image

 

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จํากัด จากประสบการณ์ 50 ปี ในการเป็นผู้นําเข้าและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีหลักการคือ ส่ง มอบสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ดังนั้น สินค้าจาก บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จํากัด เป็นผู้จําหน่าย จึงเป็นสินค้าที่รู้ จักและยอมรับในคุณภาพระดับโลก ไม่ว่าจะ เป็นสินค้าใน หมวด ระบบส่งกําลัง, ระบบลําเลียง, ระบบลําเลียง และระบบน้ำาดีและน้ำเสีย นอกจาก การจัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมแล้ว ทาง บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้งก็ยัง สามารถ ออกแบบระบบบําบัดน้ำเสีย ระบบการจําจัดตะกอน ด้วยเครื่องรีดตะกอนแบบ เกลียว สกรู ซึ่งทําให้ตะกอนที่ได้ แห้งมากกว่า และต้นทุนในการใช้งานต่ำากว่าแบบอื่นๆระบบการ บําบัดน้ำเสี ย ชนิดเติมอากาศ แบบผิวน้ำ และใต้น้ำ โดยการเลียงเชื้อจุลลินทรีย์ สําหรับโรงงาน ผลิตน้ำยางข้น โรงงานผลิตยางแท่ง โรงงานถุงมือ แพทย์ ระบบไบโอแก๊ส Activated sludge system, Aerated Lagoon system, Sludge dewatering system ระบบบําบัดกลิ่นชนิด wet scrubber ชนิด ไบโอฟิลเตอร์ สําหรับโรงยางแท่ง งานระบบ ออโตเมชั่นต่างๆ สําหรับงาน ผสมสารเคมี ในกระบวนการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบ การโหลดสารเคมีอัตโนมัติ แทนการใช้คนใน การผสม เพื่อเพิ่มความแม่นยํา และการลดต้นทุน ระบบการชั่งน้ำาหนัก เชื้อเพลิงบนสายพานลําเลียงแบบต่อเนื่อง แทนการชั่งโดยใส่บนรถบรรทุก บนตาชั่ง ระบบกําจัดฝุ่ น ชนิด ไซโคลน ชนิดถังกรองดักฝุ่ น สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมล โรงงานผลิต ไม้ ยางพารา โรงานผลิตพาติเคิลบอร์ด ระบบห้องควบคุมความดัน หรือ ห้องคลีนรูม ระบบการวัด ค่า BOD COD แบบonline และสามารถส่งค่า ไปยังกรมอุตสาหกรรม ระบบการมอนิเตอร์ค่า ต่างๆ ในส่วนของบอยเลอร์ ของโรงไฟฟ้ าชีวมวล ระบบเก๊ะยางอัตโนมัติ ที่ใช้คนในควบคุมน้อย ลดค่า ใช้จ่ายในการผลิต ระบบการยกเก๊ะยางโดยใช้ระบบไฮดรอลิค สําหรับโรงงานผลิตยางแท่งSTR20

Our Customer

\