Menu
ARITA ELECTRIC ACTUATOR

ARITA ELECTRIC ACTUATOR

  • ARITA ELECTRIC ACTUATOR
        หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator หรือหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Valve Actuator)มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการทำงานเปิดปิดวาล์วที่เป็นอัตโนมัติ หรือตามช่วงเวลา, มีความถี่ในการเปิดปิด, ต้องการความรวดเร็ว/ความแม่นยำในการเปิดปิดตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือวาล์วอยู่ในที่ที่เข้าถึงได้ลำบาก หรือเสี่ยงอันตรายในการเข้าถึงพื้นที่ติดตั้งวาล์ว ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้เราต้องอาศัยอุปกรณ์มาใช้ในการควบคุมเปิดปิดวาล์ว หัวขับไฟฟ้า/หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator) และหัวขับลม (pneumatic actuator) จึงเริ่มได้รับความนิยมขึ้น

         การทำงานของหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric actuator)จะเป็นการใช้มอเตอร์ควบคุมการทำงานในการเปิดปิดวาล์วน้ำด้วยไฟฟ้า วาล์วที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้คือ วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) หรือ วาล์วปีกผีเสื้อแบบ Lug (Lug butterfly valve) ซึ่งติดตั้งพร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric actuator with butterfly valve) มักจะได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ, ในระบบท่อหล่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่, ในงานประปา, ในระบบน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมติดตั้ง หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator กับ Gate Valve หรือวาล์วประตูน้ำอีกด้วย


We Offer for you

Quote QuotationPRODUCT REFERENCE


Our Customer