Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมถุงมือ / กระบวนการจุ่มสารช่วยจับตัว
(Coagulant)

กระบวนการจุ่มสารช่วยจับตัว
(Coagulant)

 

การจุ่มสาร Coagulant ซึ่ง Coagulant เป็นสารส่วนผสม (solution) ที่เกิดจาก CaNO3 หรือ CaCl2 ผสมกับ CaCO3

ซึ่ง CaNO3 หรือ CaCl2 เป็นสารช่วยในการจับตัวของอนุภาคยาง ส่วน CaCO3 เป็นตัวป้องกันการติดแม่พิมพ์

โดยอุณหภูมิของแบบพิมพ์ที่ลงจุ่มในถัง Coagulant ต้องมีอุณหถูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกัน

น้ำยางจับตัวเสียสภาพ โดยปกติในถัง Coagulant จะต้องมีการกวน เพื่อป้องกันการตกตะกอนของ Coagulant

และไหลไปในทิศทางเดียว กับทิศทางของแบบพิมพ์ (former)

Our Customer