Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมไบโอแก๊ส / กระบวนการกําจัดแก๊สส่วนเกิน

กระบวนการกําจัดแก๊สส่วนเกิน

 

กรณีเกิดแก๊สปริมาณมากเกิน แก๊สก็จะถูกส่งมากำจัด ซึ่งการเผาทิ้งนี้ ไม่ได้ถือเป็นการเผาทิ้งสูญเปล่าเสียทีเดียว

ส่งผลในการช่วยลดโลกร้อนได้บางโรงงานอาจมีไลน์ท่อ By pass นำกลับมาใช้อีกครั้ง

Our Customer

\