Menu

โรงเก็บ-ป้อนเชื้อเพลิง

 

 อาคารสำหรับเก็บเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงมี ใยปาล์ม วู๊ดชิพ ทลายปาล์ม เพื่อป้อนเชื้อเพลิงเข้า อาคารหม้อไอน้ำ 

Our Customer