Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมถุงมือ / กระบวนการอบแห้งสารจับตัว
(Oven2)

กระบวนการอบแห้งสารจับตัว
(Oven2)

 

การอบแห้งสาร Coagulant (oven2) เป็นการทำให้สาร Coagulant แห้งก่อนลงจุ่มในถังนน้ำยางคอมพาวด์ (latex compound)

Our Customer