Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมไบโอแก๊ส / กระบวนการนําแก๊สมาผลิตกระแสไฟฟ้า

กระบวนการนําแก๊สมาผลิตกระแสไฟฟ้า

 

โดยทั่วไปเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงไบโอแก๊ส จะผลิตกระไฟฟ้าได้ประมาณ 500 kW – 1.5MW ต่อเครื่อง

ซึ่งโรงงานมักจะผลิตไฟฟ้าทั้งเพื่อขายและใช้ภายในโรงงานด้วย โดยในส่วนของโรงไบโอแก๊สโรงหนึ่งใช้ไฟอยู่ประมาณ 300 kW

Our Customer