Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมยางแท่ง / กระบวนการอัดก้อนปรับ
ขนาดและชั่งน้ำหนัก

กระบวนการอัดก้อนปรับ
ขนาดและชั่งน้ำหนัก

 

นำยางที่ถูกอบสุกแลัวมาชั่งน้ำหนักเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ แล้วนำมาเข้าสูเครื่องเพรสก้อนยาง

Our Customer