Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมไบโอแมส / หอแลกเปลี่ยนความร้อน
Cooling tower

หอแลกเปลี่ยนความร้อน
Cooling tower

 

เป็นหอที่ใช้เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำที่ผ่านอาคารหม้อไอน้ำมาแล้ว แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

Our Customer

\