Menu

อุตสาหกรรมน้ำตาล

image
กระบวนการละลายผลึก
(Remelting)
image
กระบวนการทำความสะอาด
และลดค่าสีของน้ำเชื่อม (Carbonatation)
หรือเรียกว่าหม้อกรอง
image
กระบวนการทำให้เกิดผลึก
(Crystallization)
หรือเรียกว่าหม้อเคี่ยว
image
กระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
(Centrifugaling)
หรือเรียกว่าหม้อปั่น
image
กระบวนการอบ
(Drying)
image
กระบวนการบรรจุภัณฑ์
(Packing)

Our Customer

\