Menu

Home / INDUSTRIAL By GOT
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
/ อุตสาหกรรมแป้งมัน / กระบวนการแยกกาก กับน้ำแป้ง

กระบวนการแยกกาก กับน้ำแป้ง

 

เป็นขั้นตอนของการแยกกากแป้งกับน้ำแป้ง เพื่อที่จะได้น้ำแป้งเพื่่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

Our Customer