Menu

อุตสาหกรรมแป้งมัน

image
กระบวนการการเตรียม
หัวมันสำปะหลัง
image
กระบวนการกำจัดดินทราย
และรากมันสำปะหลัง
image
กระบวนการล้างและการปอกเปลือก
หัวมันสำปะลัง
image
กระบวนการบดหรือสับ
หัวมันสำปะหลัง
image
กระบวนการแยกกาก กับน้ำแป้ง
image
การสกัดน้ำแป้ง
และกำจัดเมือก
image
กระบวนการแยกน้ำออกจาก
แป้งมันสำปะหลัง
image
กระบวนการอบแป้ง
image
กระบวนการบรรจุ

Our Customer