Menu

อุตสาหกรรมถุงมือ

image
กระบวนการเตรียมเคมี
image
กระบวนการล้างแบบพิมพ์
(Former Cleaning)
image
กระบวนการอบแบบพิมพ์ให้แห้ง
(Oven1)
image
กระบวนการจุ่มสารช่วยจับตัว
(Coagulant)
image
กระบวนการอบแห้งสารจับตัว
(Oven2)
image
กระบวนการจุ่มน้ำยางคอมพาวด์
(Latex Dipping)
image
กระบวนการอบหมาดฟิล์มถุงมือ
(Oven3)
image
กระบวนการม้วนขอบถุงมือ
(Beading)
image
กระบวนการล้างฟิล์มถุงมือ
(Leaching)
image
กระบวนการจุ่มแป้ง
(Powder)
image
กระบวนการอบแห้ง
(Oven 5)
image
กระบวนการถอดถุงมือ
(Striping)
image
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
image
กระบวนการเตรียมน้ำดี
image
ระบบเชื้อเพลิง

Our Customer